Η δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασιών για την από κοινού υλοποίηση προγραμμάτων (συγχρηματοδοτούμενων ή μη από την Ε.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας για ανέργους, καθώς και οι τρόποι ανίχνευσης των αναγκών και των ιδιαιτεροτήτων των επιχειρήσεων συζητήθηκαν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2013, στο πλαίσιο συνάντησης εργασίας του Αντιδημάρχου Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν και της Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), Μαρίας Πασχαλίδου με εκπροσώπους επιμελητηρίων και επαγγελματικών ενώσεων της πόλης.

Στη διάρκεια της συνάντησης ανταλλάχθηκαν απόψεις για την υλοποίηση των δράσεων ενεργητικής πολιτικής απασχόλησης και των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας, που ήδη υλοποιούνται και συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων στην αγορά εργασίας.
«Τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα σε ανέργους αφενός να αποκτήσουν εξειδίκευση σε ορισμένο αντικείμενο και αφετέρου να έχουν μια αμοιβή κατά τη διάρκεια της κατάρτισης», σημείωσε ο Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας και Απασχόλησης, Χασδάι Καπόν. Πρόσθεσε: «Να ξεκαθαρίσουμε ότι οι εν λόγω δράσεις δεν είναι προγράμματα αποκατάστασης μόνιμης εργασίας. Ωστόσο, στην εποχή που ζούμε, όπου η ανάγκη για εργασία είναι επιτακτική, αν καταφέρουμε και εξαντλήσουμε τις δυνατότητες συμμετοχής, θα είναι ένα πρώτο θετικό βήμα. Ένα ποσοστό των νέων ανέργων θα απαλύνουν το πρόβλημα της ανεργίας τους, θα αποκτήσουν κάποια επαγγελματική εμπειρία και θα έχουν μια ελπίδα για επαγγελματική αποκατάσταση, εφ’ όσων αποδειχθούν πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν».
Από τη μεριά της η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΗΘ), Μαρίας Πασχαλίδου, επισήμανε ότι η ΚΕΔΗΘ, προκειμένου να παρέχει τέτοιου είδους εκπαίδευση, προχώρησε στην διαδικασία πιστοποίησης της έδρας της ΚΕΔΗΘ ως Κε.Δι.Βι.Μ επιπέδου 2. Παράλληλα η κα Πασχαλίδου, κατέθεσε δέσμη συγκεκριμένων προτάσεων συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς που θα επιτρέψουν την αποτελεσματικότερη καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων στο επίπεδο του ανθρώπινου δυναμικού. Συγκεκριμένα μεταξύ των άλλων πρότεινε τη σύσταση:
·         ομάδας εργασίας που θα επεξεργαστεί και θα προετοιμάσει ειδικό ερωτηματολόγιο αναφορικά με τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τα τυπικά και άλλα προσόντα που απαιτούνται σήμερα ανά κλάδο επιχειρηματικής δραστηριότητας.
·         ειδικών υποομάδων εργασίας που θα επιτρέψει την από κοινού σύνταξη και τη συνεχή επικαιροποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά επαγγελματικό περίγραμμα, έτσι ώστε να δίνεται στους δυνητικούς καταρτιζόμενους η δυνατότητα της παρακολούθησης προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς.
·         άτυπου συντονιστικού οργάνου, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως εργαλείο ενημέρωσης ανάμεσα στους θεσμικούς εταίρους και ειδικότερα στα μέλη αυτών, τη διοίκηση του Δήμου και τους παρόχους κατάρτισης ή τους φορείς υλοποίησης, που έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν και να υποστηρίξουν τη σημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η δημιουργία διαδικτυακού ιστοτόπου ενημέρωσης (portal), όπου θα αναρτώνται όλες οι δράσεις (χρηματοδοτούμενες και μη), στις οποίες θα μπορούν να συμμετάσχουν οι επιχειρήσεις. Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, θέσεων εργασίας και απασχόλησης από έναν άνεργο, καθώς και η δυνατότητα ανάρτησης προσφερόμενων θέσεων εργασίας από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Στα παραπάνω όργανα προτείνεται να συμμετέχουν ένας εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ως συντονιστής, και από ένας εκπρόσωπος ανά επαγγελματική δραστηριότητα, από το γραφείο επιχειρηματικότητας και από την ΚΕΔΗΘ.
Επιπλέον προτάθηκαν :
·         Η από κοινού διοργάνωση εκστρατείας ενημέρωσης για τις ευκαιρίες ανάπτυξης της απασχόλησης, της ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας και της αναγκαιότητας της συνεχιζόμενης κατάρτισης.
·         Πρωτόκολλο συνεργασίας στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται τα παραπάνω καθώς επίσης και οι στόχοι συνεργασίας.
Αναλυτικά οι φορείς που συμμετείχαν στη συνάντηση είναι:
Επαγγελματικό Επιμελητήριο, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Εμπόρων Ν. Θεσσαλονίκης, Εμπορικός Σύλλογος, Ιατρικός Σύλλογος, Σύνδεσμος Εξαγωγέων Β.Ε., Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β.Ε., Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (Κ.Α.ΕΛ.Ε.) και το Κ.Ε.Κ. ΣΕΒΕ-ΣΒΒΕ-ΔΕΘ.