Τη συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Ο.Τ.Α, για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα  φυσικών καταστροφών ενέκρινε κατά πλειοψηφία  χθες, Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της 27ης έκτακτης συνεδρίασης του.

Επιπλέον, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, με την επωνυμία «Δίκτυο για την υποστήριξη της λειτουργίας και την εκπαίδευση των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας σε θέματα φυσικών καταστροφών» και όρισε νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης εξουσιοδοτημένο για την υπογραφή του καταστατικού και τον αναπληρωτή του, καθώς επίσης και τη δαπάνη της συμμετοχής του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, ποσού 10.000 ευρώ, τα οποία προβλέπονται από την ΣΑΤΑ και δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου.
Το δίκτυο δημιουργείται στο πλαίσιο του προγράμματος OUTLAND του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδα –Βουλγαρία με σκοπό τη δημιουργία μιας μόνιμης δομής εκπαίδευσης και υποστήριξης των εθελοντικών οργανώσεων των Δήμων της ευρύτερης περιοχής Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την συμμετοχή, κυρίως, Δήμων στον φορέα αυτό. Η δομή θα μπορεί επίσης, να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες σε τρίτους καθώς και να συνεργάζεται με αντίστοιχους φορείς του Εξωτερικού, με θεματική εξειδίκευση:
§                     σε δράσεις πρόληψης / προετοιμασίας και υποστήριξης των ΟΤΑ και των πολιτών για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών γενικά,
§                     σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας  στους τομείς  δασοπροστασίας (επιτήρηση, καθαρισμοί βλάστησης), δασοπυρόσβεσης, οργάνωσης και λειτουργίας χώρων συγκέντρωσης, τηλεπικοινωνιών και ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του κοινού.
            Η Εταιρεία που αποσκοπεί στην προώθηση της συνεργατικής προσέγγισης για την ορθολογική διαχείριση του κινδύνου από δασικές πυρκαγιές και φυσικές καταστροφές γενικότερα, μέσω του εθελοντισμού συνδυάζει την εγκαθιδρυμένη γνώση, την επιστημονική και τεχνολογική έρευνα καθώς και την πειραματική ανάπτυξη και επίδειξη. Επιπλέον, μπορεί να δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη τεχνολογικών υποδομών και δραστηριοτήτων καθώς και στην παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και τεχνικών υπηρεσιών προς τρίτους, σε σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους της αντικείμενα.
Τη συμμετοχή τους επίσης στο δίκτυο Ο.Τ.Α. πέραν του Δήμου Θέρμης που ολοκληρώνει το πρόγραμμα  και του Δήμου Θεσσαλονίκης δήλωσαν οι Δήμοι Πυλαίας-Χορτιάτη, Νεάπολης-Συκεών, Ωραιοκάστρου και Κομοτηνής.