και εδώ
Προς αποκατάσταση της αλήθειας και προκειμένου να μην δημιουργούνται στρεβλές εντυπώσεις, η Διοίκηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ξεκαθαρίζει ότι στον Ισολογισμό του 2011, όπως αυτός ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης (κατά την ειδική συνεδρίαση της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου 2013) δεν αναφέρεται πουθενά ποσό της τάξης των 77 εκ. Ευρώ που να αφορά τις δημόσιες σχέσεις του Δήμου.

Όπως φαίνεται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεων 2011 που παρατίθεται παρακάτω, το κονδύλιο για τις δημόσιες σχέσεις του ΔΘ για το έτος 2011 ανέρχεται σε 1,7 εκ. Ευρώ.
Πρόκειται για ποσό που καλύπτει έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων και οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων, δαπάνες λειτουργίας των συσσιτίων, έξοδα αδελφοποιήσεων, δαπάνες για εορταστικές εκδηλώσεις όπως αυτές της Καθαράς Δευτέρας ή της Αποκριάς, δαπάνες για συμμετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις στο εσωτερικό, έξοδα φιλοξενίας προσώπων και έξοδα δεξιώσεων ή εθνικών και τοπικών εορτών, αλλά και δαπάνες για τιμητικές διακρίσεις και αναμνηστικά δώρα, καθώς και την απόδοση των επιχορηγήσεων στα Κέντρα Φροντίδας Οικογένειας (ΚΕΦΟ) του Δήμου.
Δεν αφορούν, επομένως, αυτά τα χρήματα στις δημόσιες σχέσεις του Δημάρχου, όπως κακόβουλα ειπώθηκε, αλλά σε δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην συνολική προώθηση του Δήμου και της πόλης της Θεσσαλονίκης.
Η δημοτική Αρχή ακολουθεί πολιτική διαφάνειας και εφαρμόζει τη χρηστή διοίκηση. Επομένως, όσοι αναζητούν δήθεν σκάνδαλα θα ήταν χρήσιμο να ανατρέχουν τουλάχιστον στα επίσημα έγγραφα και στοιχεία. Εξάλλου, όπως προβλέπεται από τον νόμο, ο ισολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης πρόκειται να δημοσιευτεί στον Τύπο, οπότε θα είναι διαθέσιμος σε κάθε πολίτη.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2011 (01/01/2011-31/12/2011)
ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
1. Έσοδα από πώληση αγαθών και υπηρεσιών
78.935.195,78
2. Έσοδα από φόρους-εισφορές-πρόστιμα-προσαυξήσεις
12.400.284,88
3. Τακτικές επιχορηγήσεις από κρατικό προϋπολογισμό
141.337.063,04
232.672.543,70
Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών
179.094.586,94
179.094.586,94
Μικτά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
53.577.956,76
Πλέον : Άλλα έσοδα
9.535.139,18
9.535.139,18
Σύνολο
63.113.095,94
Μείον : 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
62.347.507,03
 3. Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων
1.733.821,07
64.081.328,10
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
-968.232,16
Πλέον:
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
586.729,17
586.729,17
-381.502,99
Μείον :
2. Προβλέψεις υποτιμήσεως τίτλων & χρεογράφων
130.715,97
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
3.895.749,39
4.026.465,36
Ολικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
-4.407.968,35
247.202.380,40
ΙΙ. Πλέον (ή μείον): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
7.054.620,03
2. Έκτακτα κέρδη
124.463,69
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
12.993.254,36
20.172.338,08
Μείον :
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
125.062,62
2. Έκτακτες ζημίες
2.314.324,87
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
3.559.565,86
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
9.735.569,57
15.734.522,92
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα
29.846,81
Μείον :
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
16.404.991,21
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
16.404.991,21
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ
29.846,81